Copyright

Copyright

Copyright

ALGEMENE  ABONNEMENTSVOORWAARDEN  ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de levering door Auxipress - hierna meer uitgebreid gedefinieerd - van de door de abonnee bestelde diensten.

2. Het abonnement wordt ten vroegste op de dag van ontvangst van de degelijk ondertekende bestelbon gestart, en dit zonder terugwerkende kracht. Elk abonnement blijft geldig voor de duur aangegeven op de bestelbon tenzij het ten laatste 30 kalenderdagen voor de einddatum door de klant schriftelijk wordt geannuleerd.
3. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke opzegging en om te vermijden dat de opvolging van de geschreven of audiovisuele pers tijdelijk onderbroken wordt, zal het abonnement automatisch verlengd worden, aan het tarief dat van kracht is op de datum van de verlenging en voor dezelfde duur.
4. Enkel de opdrachten vermeld op de bestelbon zijn geldig.
5. De verzendings- en behandelingskosten zijn ten laste van de abonnee. De verzendingen gebeuren op zijn verantwoordelijkheid. Er kan hiervoor in zijn hoofde geen schadevergoeding worden geëist. Wanneer Auxipress onopzettelijk items vergeet bij de opvolging van de geschreven of audiovisuele pers, kan dit niet als een fout beschouwd worden in het naleven van haar verplichtingen. Het observeren van de media wordt immers niet toevertrouwd aan machines maar wordt uitgevoerd door lezers die hiervoor speciaal opgeleid worden. De aard zelf van onze dienstverlening laat niet toe een service te garanderen die voor honderd procent vrij is van fouten. De ervaring leert ons nochtans dat het percentage voor het vinden van de artikels gemiddeld negentig procent bedraagt. Auxipress waakt er tevens over de overeengekomen leveringstermijnen te respecteren, in het kader van een middelenverbintenis, maar zij kan niet verantwoordelijk  worden gehouden in geval van vertragingen die op hun beurt te wijten zijn aan vertragingen in de publicatie en de ontvangst van dagbladen of informatie vanwege de uitgevers, of nog aan een defect in de communicatie-or distributiesystemen of, meer algemeen, aan het toeval of aan een geval van overmacht.
6. De ondertekenaar van de bestelbon is de enige verantwoordelijke voor de betaling van de verschuldigde bedragen, zelfs als het om een verschillend facturatie-adres gaat.
7. Om geldig te zijn, moet elke opmerking of klacht in verband met een factuur ons bij aangetekend schrijven geadresseerd worden ten laatste 8 dagen na ontvangst.
8. De toepasselijke tarieven zijn diegene die zijn vermeld op het aan de klant gedane aanbod of, bij gebreke daarvan, de tarieven van Auxipress die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling en waarvan de klant erkent er kennis van te hebben genomen via de documentatie die hij heeft ontvangen. Auxipress behoudt zich de mogelijkheid voor om deze tarieven aan te passen, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan de abonnee.
9. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Voor iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag, zal het factuurbedrag automatisch vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 100 €. Voor elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege het abonnement opgeschort worden en zal een fortaitaire en onherleidbare intrest van 1.5% per maand vertraging aangerekend worden. De diensten worden geleverd en gefactureerd door Auxipress. Al onze tarieven zijn exclusief BTW.
10..Onder “Auxipress” dient men hier te verstaan, al naargelang het geval, ofwel de N.V. Auxiliaire de la presse, afgekort “Auxipress”, met maatschappelijke zetel Waversesteenweg, n° 1945 te 1160 Brussel (Ondernemingsnummer 0403529995), ofwel de N.V. Euro Argus. Bureau d’extraits de presse européenne, afgekort “Euro Argus”, met maatschappelijke zetel Waversesteenweg, n° 1945 te B-1160 Brussel (Ondernemingsnummer 0413900681). Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij betwistingen. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

11. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij betwistingen. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN GESCHREVEN PERS

12. Primair gebruik: Auxipress vestigt de aandacht van haar abonnees op het feit dat de meerderheid van de krantenartikels beschermd is door het auteursrecht. Auxipress heeft licentie overeenkomsten onderhandeld met een groot aantal uitgevers, die erop gericht zijn toe te laten (1) dat Auxipress aan haar klanten artikels verstuurd die werden gepubliceerd in de papieren uitgaven van de kranten, en wel per fotokopie, per fax of nog de elektronische versie ervan per e-mail en (2) dat de klanten van Auxipress deze artikels of kopies van artikels per post, per fax of per e-mail kunnen ontvangen.
13. Secondair gebruik: de abonnee verbindt er zich toe en zal erover waken, op eigen verantwoordelijheid, bij het gebruik dat hij maakt van de artikels of kopies van de artikels ontvangen van Auxipress, de auteursrechtelijke regels, zowel voor wat betreft de fotokopie als de interne distributie en/of distributie via het interne netwerk van kopies van artikels, te respecteren. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet en de kopies die werden toegestaan door Reprobel, moet voor een dergelijk secondair gebruik van de artikels de toestemming worden bekomen van de uitgevers of hun vertegenwoordigers. Auxipress heeft zich, naargelang de akkoorden met de uitgevers, ertoe verbonden de uitgevers of hun vertegenwoordigers de namen over te maken          van de abonnees die bij Auxipress een bestelling hebben geplaast voor de elektronische diensten (hetzij e-mail, hetzij fotokopie, hetzij fax), met uitdrukkelijke uitzondering van specifieke gegevens die betrekking hebben op de bestelling van de abonnee zoals de sleutelwoorden, het zoekthema, enz., dewelke volkomen vertrouwelijk blijven. De abonnee zou aldus door de uitgevers of hun vertegenwoordigers kunnen uitgenodigd worden met hen een licentie overeenkomst af te sluiten die erop is gericht het secondair gebruik door de abonnee te dekken, hetwelk niet onder deze overeenkomst valt.
14. Aangezien de lijst van kranten en uitgevers die binnen het toepassingsgebied vallen van de licentie overeenkomsten die door Auxipress zijn afgesloten, alsook de voorwaarden van die licenties  kunnen variëren in de tijd, houdt Auxipress zich het recht voor haar diensten navenant aan te passen, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan de abonnee.


BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN UITGAANDE VAN COPIEPRESSE/REPROPRESS

15. De volgende bepalingen zijn van toepassing :
« Auteursrechten : regels voor het gebruik van persinhouden door de Auxipressklant » Bij het ontvangen van de inhoud van persartikels verbindt de Auxipressklant zich er op eigen verantwoordelijkheid toe om de geleverde inhoud enkel voor de volgende doeleinden te gebruiken :
- Voor alle leveringstypes: gebruik en het maken van kopieën enkel voor strikt privé-doeleinden of intern binnen een onderneming voor verspreiding onder personeel en beambten, mits betaling van de reprografische rechten aan Reprobel.
- Voor elektronische leveringen: tijdelijk downloaden teneinde de informatie te kunnen raadplegen of te kunnen reproduceren op één enkele werkpost die zich binnen de lokalen van de klant bevindt. Dit alles gedurende drie maanden of maximaal 7 dagen in geval van meervoudige verzendingen, ingaand vanaf de leveringsdatum. Eventueel mag er wel een “papieren” kopie gemaakt worden met het oog op de archivering ervan.
Dit alles gedurende drie maanden ingaand vanaf de leveringsdatum. Eventueel mag er wel een “papieren” kopie gemaakt worden met het oog op de archivering ervan. Voor elke andere aanwending, tenzij het om een wettelijke uitzondering gaat, moet een specifieke en voorafgaande toelating gevraagd worden aan Copiepresse, de maatschappij die de auteursrechten beheert van de Belgische Franstalige en Duitstalige persuitgevers of aan Repropress, de beheersvennootschap van auteursrechten van de uitgevers van de Belgische periodieke en gratis pers.

Worden in het bijzonder geviseerd: het maken van interne persoverzichten vastgelegd op een elektronische drager, de elektronische reproductie of reproductie via scanning met als doel een databank aan te leggen of de communicatie via internet, het commercieel gebruik, het gebruik voor externe doeleinden of in documenten die buiten de onderneming worden verspreid, de reproductie in een informatieve brief, een bedrijfskrant, een persoonlijke e-mail of via een mailing list of nieuwsgroep, enz…

Alle informatie hieromtrent kan bekomen worden bij 

COPIEPRESSE, Barastraat 175 1070 Brussel
Tel.: +32 2 558 97 80 - Fax : +32 2 558 97 89 – info@copiepresse.be

REPROPRESS, ZI Researchpark 120 - 1730 Zellik                                       
Tel. : +32 2 558 97 50 - Fax : +32 2 558 97 58 - info@repropress.be